Sinds eind jaren negentig maakt Dar regelmatig gebruik van de expertise van bedrijfsfysiotherapeut Sjoerd Minnema. Wij vragen hem in het kader van de aanpak van het ziekteverzuim bij Dar.

Voorkomen is beter dan genezen

Het accent ligt hierbij voornamelijk op preventietrajecten zoals voorlichting, trainingen, werkplekonderzoeken en werkplekinstructies.
In de afgelopen jaren zijn voor bijna alle werkprocessen, zowel de uitvoerende functies als de zogenaamde kantoorfuncties, inmiddels trainingen & voorlichtingssessies door Sjoerd verzorgd. Deze zijn vooral gericht op ergonomie en bewustwording van de fysieke aspecten van het werk en welke gevolgen deze kunnen hebben met name op de langere termijn.

Sjoerd gaat hierbij praktisch en nuchter te werk. Hij analyseert vooral op de werkplek zelf de situatie. Vervolgens adviseert hij en geeft voorlichting. Hij is in staat gebleken een goede relatie op te bouwen met onze medewerkers. De medewerkers nemen zijn uitleg en adviezen serieus en ze hebben groot vertrouwen in zijn deskundigheid.

Niet belerend, wèl deskundig en met overtuigingskracht

Eén van zijn kwaliteiten hierbij is dat hij zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen op een hele duidelijke, concrete manier weet over te brengen aan onze medewerkers, zonder belerend te zijn of over te komen, maar wel met de nodige deskundigheid en overtuigingskracht. Hiermee zet hij medewerkers aan het denken over hoe zij hun werk doen en omgaan met de werkmiddelen.  Het heeft effect op het plezier in het werk en het toekomstperspectief.

Gevraagd en ongevraagd adviseren

Sjoerd heeft de afgelopen jaren een grote kennis weten te vergaren over de verschillende werkprocessen in de afval- & reinigingsbranche en de fysieke aspecten die daarbij een rol spelen. Hij heeft in dat verband ook al regelmatig gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven over het eventueel aanpassen van processen om de (fysieke) belasting te verminderen. Sjoerd heeft deze kennis vergaard door zijn oprechte betrokkenheid, interessen en belangstelling voor het werk van Dar.

Wij gaan er vanuit dat Dar ook de komende jaren met enige regelmaat gebruik zal maken van de expertise van Sjoerd Minnema.

P. Cuppen
Manager P&O Dar