Bijleveld Vitaal
gevestigd aan Bijleveldsingel 76, 
6524 AE Nijmegen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

bijleveldvitaal.nl
Bijleveldsingel 76
6524 AE Nijmegen 0243224911

Irma de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Bijleveld Vitaal

Zij is te bereiken via irmadevries@bijleveldvitaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijleveld Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijleveld Vitaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Wij verwerken uw naam, geboortedatum, adres en BSN-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bijleveld Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor verslaglegging
 • om uw behandelingen te kunnen declareren bij de zorgverzekering en
 • om te kunnen overleggen met uw huisarts, behandelend specialist of behandelend zorgverlener nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bijleveld Vitaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bijleveld Vitaal) tussen zit.

Bijleveld Vitaal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Intramed om patientengegevens vast te leggen en te declareren.
 • Comvio om Intramed online te kunnen gebruiken.
 • Siilo om in een beveiligde omgeving snel gegevens te kunnen uitwisselen.

Bewaren van uw gegevens

We bewaren persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

wordt zonder uw toestemming niet gedaan.

Bijleveld Vitaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bijleveld Vitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bijleveld Vitaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bijleveld Vitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijleveldvitaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bijleveld Vitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bijleveld Vitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Irma de Vries of via info@bijleveldvitaal.nl

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

opgemaakt 24 mei 2018, Irma de Vries, Bijleveld Vitaal

Ons privacy reglement hebben we opgesteld naar de voorschriften van de AVG